Salgs- og leveringsbetingelser

Download salgs- og leveringsbetingelser
Candor salgs og leverings betingelser 2023

1. Anvendelsesområde og aftaleindgåelse

1.1

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (”Salgs- og leveringsbetingelserne”) finder anvendelse på alle produktleverancer (”Produkter”) fra Candor ApS, CVR-nr. 30725484 (”Candor”), til virksomhedens kunder (”Kunden”).

1.2

Salgs- og leveringsbetingelserne går forud for alt andet, som eventuelt måtte være anført i Kundens indkøbsbetingelser, ordre, code of conduct, udbudsmateriale eller andet materiale. Afvigelser fra Salgs- og leveringsbetingelserne er således uden gyldighed, medmindre Candor udtrykkeligt har accepteret andet.

1.3

Alle afgivne tilbud fra Candor er alene at betragte som opfordringer til at gøre tilbud. Endelig aftale er således først indgået, når Candor har fremsendt en ordrebekræftelse til Kunden.

 

2. Specifikationer, tegninger mv.

2.1

Såfremt Kunden har krav til specifikationer til Produkterne, herunder krav til konstruktionen, materialer og/eller designet af Produkterne, er sådanne specifikationer, tegningsmateriale mv. alene bindende for Candor, hvis Candor udtrykkeligt har accepteret disse.

2.2

Tegningsmateriale og/eller specifikationer, herunder krav til Produkternes konstruktion, materialer og/eller design, der er udarbejdet af Candor, anses for godkendt af Kunden, medmindre Kunden senest 3 dage efter modtagelsen af det pågældende materiale skriftligt og udtrykkeligt erklærer over for Candor, at Kunden ikke kan godkende materialet.

 

3. Priser

3.1

Alle de af Candor angivne priser opgives eksklusive den til enhver tid gældende moms, fragtomkostninger, tillæg, emballage gebyrer, og afgifter af enhver art mv.

3.2

Candor tager udtrykkeligt forbehold for at justere den aftalte pris, såfremt der på leveringstidspunktet er sket generelle prisændringer, som følge af udsving på valutamarkedet, afgiftsstigninger, øgede transportomkostninger, øgede told og skatter, stigninger på prisen af de benyttede råvarer eller generelle prisændringer hos Candors leverandører.

 

4. Betalingsbetingelser

4.1

Købesummen forfalder til betaling på den dato, der er angivet i den af Candor udstedte faktura. Medmindre andet er angivet i fakturaen, er betalingsfristen 30 dage fra datoen på den af Candor udstedte faktura. Såfremt betalingen ikke er modtaget på forfaldsdatoen, tilskrives renter af det til enhver tid skyldige beløb med en rente på 2 % pr. løbende måned.

4.2

Kunden er ikke uden Candors udtrykkelige accept berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, som Kunden måtte have mod Candor. Kunden har heller ikke ret til at tilbageholde dele af købesummen på grund af eventuelle modkrav.

4.3

Hvis Kunden misligholder betalingsforpligtelserne, har Candor ret til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted.

4.4

Candor er berettiget til at hæve aftalen, hvis ikke Candor har modtaget betalingen senest 10 hverdage efter Candors fremsendelse af skriftligt påkrav.

4.5

Candor er endvidere berettiget til at opkræve rykkergebyrer og andre kompensationsbeløb i overensstemmelse med dansk rets almindelige bestemmelser herom.

 

5. Ejendomsforbehold

5.1

Ejendomsretten til Produkterne overgår først til Kunden, når Kunden har betalt den aftalte pris, inklusive påløbne renter, rykkergebyrer samt alle andre skyldige beløb mv., jf. i det hele pkt. 4. Candors ejendomsforbehold begrænses dog af de til enhver tid ufravigelige lovbestemmelser herom.

5.2

Kunden må ikke, førend Candor har modtaget fuld betaling for leverancen, videresælge Produkterne, afhænde Produkterne eller på anden måde råde over Produkterne på en måde, som strider imod Candors ejendomsforbehold. Kunden er endvidere forpligtet til at opbevare Produkterne på en sådan måde, at Produkterne kan identificeres, og så de ikke beskadiges, ligesom Kunden skal returnere Produkterne på Kundens regning straks efter Candors anmodning herom.

 

6. Leveringsbetingelser

6.1

Medmindre andet er aftalt, fremgår leveringstidspunktet af den af Candor fremsendte ordrebekræftelse. Leve-ringstidspunktet kan være en bestemt dato, eller en ubestemt dato i en bestemt tidsperiode. I tilfælde af at Kunden efter aftalens indgåelse kommer med oplysninger, der er nødvendige for ordrens udførelse, er Candor berettiget til at udskyde leveringstidspunktet. Candor tager endvidere udtrykkeligt forbehold for forsinkelse fra Candors leverandører.

6.2

Leveringen sker ”Ex works”, Sandagervej 18B, 5854 Gislev, Danmark, medmindre andet specifik er aftalt mellem Candor og Kunden. Fra leveringstidspunktet bærer Kunden risikoen for Produkterne og Kunden skal afholde alle de med Produkterne forbundne transportomkostninger. Såfremt Kunden ikke tager imod Produkterne på leveringstidspunktet, og dermed misligholder sin afhentningsforpligtelse, er Candor berettiget til at hæve aftalen, gøre erstatningskrav gældende mod Kunden samt opbevare Produkterne for Kundens regning.

6.3

Såfremt Candor ikke vælger at ophæve aftalen, er Candor berettiget til at kræve erstatning for rimelige omkostninger afholdt af Candor som følge af leveringens udskydelse, hvilket blandt andet kan omfatte omkostninger til medarbejdere, opbevaring mv.

6.4

I tilfælde af at der måtte opstå forsinkelse, skal Candor informere Kunden herom. Kunden er alene berettiget til at annullere/ophæve ordren i tilfælde af væsentlig forsinkelse, hvilket dog kun kan ske på de i pkt. 6.5 nævnte betingelser.

6.5

Såfremt Kunden agter at annullere/ophæve ordren som følge af Candors væsentlige forsinkelse, skal Kunden – efter tidspunktet for hvornår leveringen skulle være sket – fremsende skriftlig anmodning til Candor med krav om levering inden 20 kalenderdage. Hvis Candor ikke inden denne frist leverer Produkterne, kan Kunden annullere/ophæve den forsinkede del af ordren. I tillæg hertil er Kunden berettiget til at kræve sine direkte og dokumenterbare omkostninger ved anskaffelse af det tilsvarende produkt fra en anden leverandør dækket af Candor, som dog i intet tilfælde kan overstige 15 % af prisen for den forsinkede del af leverancen. Kunden har herudover ikke ret til nogen erstatning i anledning af annulleringen/ophævelsen af ordren.

 

7. Mangler

7.1

Kunden er forpligtet til straks ved Produkternes levering at foretage en undersøgelse af, om Produkterne lider af eventuelle mangler. Såfremt Kunden konstaterer eller burde have konstateret mangler ved undersøgelsen, skal Kunden skriftligt reklamere inden 7 hverdage (regnet fra leveringstids-punktet) over for Candor, ellers mister Kunden adgangen til at gøre manglerne gældende.

7.2

Såfremt manglerne først viser sig på et senere tidspunkt, og hvis Kunden ikke burde havde opdaget manglerne ved den indledende undersøgelse, skal Kunden straks give Candor skriftlig meddelelse herom, hvis Kunden agter at påberåbe sig manglerne. Hvis Kunden ikke straks gør dette, mister Kunden adgangen til at gøre manglerne gældende.

7.3

Kundens absolutte reklamationsfrist udløber 12 måneder efter Produkternes levering, jf. pkt. 6.2. Efter dette tidspunkt er Kunden ikke berettiget til at gøre mangelsindsigelser gældende.

7.4

I tilfælde af at Kunden påberåber sig mangler, som kræver Candors undersøgelse, og at det herefter viser sig, at der ikke kan dokumenteres nogen mangler ved det solgte Produkt, som Candor har ansvaret for, er Kunden forpligtet til at erstatte Candors rimelige omkostninger forbundet med sådan undersøgelse, hvilket blandt andet kan omfatte omkostninger til transport, medarbejdere, laboratorieundersøgelser mv.

7.5

I tilfælde af at et Produkt lider af mangler, som Candor er ansvarlig for, har Candor – efter Candors frie skøn – valget mellem at udbedre manglen eller at foretage omlevering. Hvis det ikke er muligt at udbedre manglen eller foretage omlevering indenfor rimelig tid, hvilken frist fastsættes under hensyntagen til det pågældende mangelfulde Produkt, er Kunden berettiget til et forholdsmæssigt afslag på op til maksimalt 15 % af købesummen for det mangelfulde Produkt, alternativt lade tredjemand udføre mangeludbedringsarbejdet, jf. pkt. 7.6. Kunden er ikke herudover berettiget til nogen form for godtgørelse, kompensation, erstatning for tab eller i øvrigt at gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af manglen.

7.6

Såfremt omlevering eller udbedring af manglerne ikke sker indenfor rimelig tid, hvilken frist fastsættes under hensyntagen til det pågældende mangelfulde Produkt, er Kunden – som et alternativ til at kræve forholdsmæssigt afslag – berettiget til at lade tredjemand udføre mangeludbedringsarbejdet for Candors regning, hvilket skal ske under forudsætning af, at: (i) Candor er orienteret skriftligt herom forinden mangeludbedringsarbejdet iværksættes, (ii) at Candors omkostninger i den forbindelse er begrænset til de direkte omkostninger forbundet med mangeludbedringsarbejdet, (iii) at mangeludbedringsarbejdet foretages til en rimelig pris, og (iv) at prisen for mangeludbedringsarbejdet ikke i noget tilfælde kan overstige 15 % af prisen for det mangelfulde Produkt. Kunden kan ikke både lade tredjemand udføre mangeludbedringsarbejdet og få et forholdsmæssigt afslag.

7.7

Såfremt manglen kan anses for væsentlig, og Candor ikke er i stand til at afhjælpe manglen inden for rimelig tid, jf. pkt. 7.5, er Kunden i stedet berettiget til at annullere/ophæve den mangelfulde del af ordren. I tillæg hertil er Kunden berettiget til at kræve sine direkte og dokumenterbare omkostninger ved anskaffelse af det tilsvarende produkt fra en anden leverandør dækket af Candor, som dog i intet tilfælde kan overstige 15 % af prisen for det mangelfulde Produkt. Kunden har herudover ikke ret til nogen erstatning i anledning af annulleringen/ophævelsen af ordren.

7.8

Såfremt Produktet ikke anvendes og opbevares forsvarligt som forudsat eller som i øvrigt oplyst af Candor, er Kunden ikke berettiget til at gøre mangelsindsigelser gældende. Kunden er heller ikke berettiget til at gøre mangelsindsigelser gældende, hvis Kunden ikke har udøvet den fornødne vedligholdelse, foretaget ændringer/indgreb i Produktet, har udført mangelfulde reparationer, eller hvis Candor har udarbejdet Produktet efter Kundens anvisninger, tegninger, design og/eller specifikationer.

 

8. Produktansvar

8.1

Candor er udelukkende ansvarlig for skade der forvoldes af Produkterne på fast ejendom, løsøre, eller på materiel hvori Produkterne indgår, i det omfang at den pågældende skade er dækket af Candors til enhver tid gældende erhvervs- og produktansvarsforsikring, og da alene med et beløb svarende til, hvad Candor ved en endelig afgørelse kan få udbetalt i dækning for den pågældende skade fra forsikringsselskabet.

8.2

Kunden er forpligtet til at holde Candor skadesløs i tilfælde af at Candor pålægges et ansvar over for tredjemand for skade, som Candor ikke er ansvarlig for i henhold til Salgs- og leveringsbetingelserne.

8.3

For så vidt angår personskade, er Candor alene ansvarlig i det omfang, at det kan bevises, at en eventuel skade kan tilregnes Candors undladelse eller uagtsomhed.

8.4

Candor er under ingen omstændigheder ansvarlig for produktansvar, hvis skadens skyldes, at Produktet ikke anvendes og/eller opbevares forsvarligt som forudsat eller som i øvrigt oplyst af Candor, medmindre andet følger af pkt. 8.1.

8.5

Candor er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab eller konventionalbodsbetalinger.

8.6

Kunden er forpligtet til at tegne relevant produktansvarsforsikring, ligesom Kunden er forpligtet til at lade sig sagsøge for samme voldgiftsret/domstol, som måtte behandle spørgsmål om Candors eventuelle produktansvar.

 

9. Generel ansvarsbegrænsning

9.1

Candor er i intet tilfælde ansvarlig for formuetab, driftstab, tidstab, avancetab, følgeskader eller indirekte tab. Candors ansvar er i enhver henseende begrænset til fakturaprisen for det købte Produkt. Begrænsningerne i dette pkt. 9 gælder dog ikke i tilfælde af Candors grove uagtsomhed eller forsæt.

 

10. Øvrige betingelser

10.1

Candor kan til enhver tid ændre Salgs- og leveringsbetingelserne. De til enhver tid gældende Salgs- og leveringsbetingelser kan findes på Candors hjemmeside i en opdateret version.

10.2

Kunden opnår ingen ret til Candors industrielle eller immaterielle rettigheder ved køb af Candors Produkter.

10.3

Candor er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser for så vidt angår opfyldelse af ordrer, til tredjemand, uden at dette kræver Kundens accept heraf.

10.4

Oplysninger nævnt i Candors materiale af enhver art, herunder på hjemmesiden, udsendte prislister eller katalog-materiale er af vejledende karakter. Oplysningerne er alene bindende, hvis dette udtrykkeligt er aftalt mellem Kunden og Candor.

10.5

Der indgår ikke nogen form for myndighedsgodkendelse ved levering af Produkterne, og det påhviler Kunden at undersøge om det købte kan anvendes til det ønskede formål.

 

11. Force Majeure og hardship

11.1

Force majeure foreligger, når Candor eller Candors underleverandør forhindres helt eller delvist i at opfylde påtagne kontraktlige forpligtelser som følge af krig, mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker eller lock-out, epidemier, pandemier, svigtende forsyninger af råmateriale, brand eller anden ødelæggelse af Candors produktionsapparat eller enhver anden ekstraordinær begivenhed, som hindrer eller begrænser Candors sædvanlige produktionsgang, og som Candor hverken kunne eller burde forudse ved kontraktens indgåelse.

11.2

Candor kan i tilfælde af force majeure og/eller hardship vælge at hæve den indgåede aftale eller en del deraf eller at foretage levering snarest muligt efter, at hindringen er ophørt.

11.3

Candor er i tilfælde af force majeure og/eller hardship ikke ansvarlig for tab hos Kunden som følge af manglende eller forsinket levering.

 

12. Lovvalg og værneting

12.1

Salgs- og leveringsbetingelserne er underlagt dansk rets almindelige regler, hvilket tillige gør sig gældende for alle tilbud, ordrebekræftelser, fakturaer samt andre problemstillinger, som vedrører forretningsforhold med tilknytning til Produkterne. Salgs- og leveringsbetingelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret dog med undtagelse af lovvalgsbestemmelser og den internationale købelov (CISG).

12.2

Parterne skal søge enhver tvist, som måtte opstå mellem parterne i relation til Salgs- og leveringsbetingelserne løst ved direkte forhandling mellem sig.

12.3

Hvis parterne ikke kan løse tvisten ved direkte forhandling, skal tvisten søges løst ved mediation. Mediator udpeges af parterne i enighed. Såfremt parterne ikke kan enes om valget af mediator, skal mediator udpeges af formanden for Danske Mediatoradvokater.

12.4

Alle drøftelser forud for og i tilknytning til mediation er fortrolige for alle medvirkende. Hvis anden aftale ikke indgås i forbindelse med mediation, deles omkostningerne til mediator ligeligt mellem parterne. Parterne afholder hver især omkostninger til egne rådgivere i forbindelse med mediationen.

12.5

Hvis tvisten ikke er løst ved mediation inden 8 uger efter, at mediationen er indledt regnet fra første mediationsmøde, skal tvisten afgøres ved Retten i Svendborg som eksklusivt værneting.

 

English version of terms of sale and delivery

S004 Candor Salgs og Leverings betingelser 000 10. Nov 2023