Blog

Generational change started in Candor Aps

For english see below the danish

Pressemeddelelse

Generationsskifte startet i SMEL industry Aps og Candor Aps, Sandager

I begyndelsen af april blev de første formelle skridt taget til generationsskifte i de 2 Sandager virksomheder, SMEL Industry ApS og Candor ApS. Virksomhederne blev startet af Erik Langelund og hustru Helle tilbage i 1990 og 2007.

Generationsskiftet er skudt i gang ved at Erik og Helle Langelund sammen med Henrik Valente Mortensen og Nicole Rossmann har stiftet et fælles Holding selskab: NHHE Sandager Holding Aps. Dette selskab ejer SMEL Industry Aps og Candor ApS 100%.

”Vi har et fælles ønske om at udvikle virksomhederne og ser et stort potentiale – også uden for Skandinavien”, siger de 2 partnere.

Henrik Valente Mortensen har allerede overtaget den daglig ledelse, og vil i første omgang primært fokusere på at skabe vækst i Candor ApS. Erik Langelund har fokus på både produktudvikling og på den daglig produktion. Helle Langelund vil fortsætte med sine nuværende opgaver. På sigt vil også Henrik Valente Mortensens hustru Nicole blive involveret i virksomheden. Nicole Rossmann er flydende på både tysk og engelsk, hvilket passer godt ind i virksomhedernes planer om vækst i udlandet.

”Vi er på alle måder kommet godt fra start”, udtaler Henrik Valente Mortesen, og tilføjer, ”at Erik og Helle heldigvis har lovet at blive i virksomheden i nogle år endnu”.

I forbindelse med det påbegyndte generationsskifte inviteres kunder, leverandør, samarbejdspartner, naboer samt medarbejdere og deres familie til åbent hus den 12/5 2022 kl 12:00 -18:00. Her serveres lidt mad og drikke.

Helle og Erik Langelund  |  Henrik V. Mortensen & Nicole Rossmann

 

For yderligere information er du velkommen til at kontakt os:
Henrik Valente Mortensen +45 2346 9770. LinkedIN www.linkedin.com/in/candor-dk
Erik Langelund +45 2341 0724

SMEL Industry ApS er en højteknologisk fremstillingsindustri med erfaring i produktudvikling, produktion og bearbejdning af emner i metal, kulfiber og plast. Virksomheden er kendt som problemløser både indenfor maskinrenoveringer samt nye produkter.

SMEL Industry ApS har kompetencer og teknologi indenfor konstruktion, udvikling, spåntagende arbejde, svejs, mekanisk arbejde og montage, reparation og service med fokus på kvalitetsløsninger og høj service til produktionsvirksomheder i både ind- og udland. Der arbejdes i alle former for metal, i plast (3-D print), kulfiber og kunststoffer. Virksomheden er forankret lokalt, tænker globalt og tilbyder innovative specialløsninger til kunder i hele verden. Kunderne er del af industri-, hospitals-, og forsvarssektoren i både ind og udland. SMEL Industry ApS drives efter mottoet: “Løsninger baseret på kvalitet og fleksibilitet”.
Læs mere om SMEL Industry ApS her: www.smel.dk

Candor ApS er en innovativ produktions- og salgsvirksomhed. Candor ApS udvikler og distribuerer udstyr til brug ved fiksering af patienter i stråleterapi. Produkterne er udviklet i tæt samarbejde med ledende cancer afdelinger verden over. Produkterne er primært konstrueret i kulfiber eller MR venlige materialer. Virksomheden importerer og forhandler også komplementerende udstyr så som puder, nakke- og knæstøtter, vakuumposer, vandbad og ovne. Produkter fra Candor ApS er registreret hos FDA i USA og har en MDR/UDI registrering i EU. Vores mantra er “keep it safe, simple and light”.

Produktion og montage er outsourcet til udvalgte leverandører, herunder søsterselskabet SMEL Industry ApS.
Læs mere om Candor ApS her: www.candor-dk.com

SMEL Industry ApS og Candor ApS er beliggende i det midtfynske.


Press release

Generational change started in SMEL industry Aps and Candor Aps, Sandager

At the beginning of April, the first formal steps were taken for generational change in the 2 Sandager companies, SMEL Industry ApS and Candor ApS. The companies were started by Erik Langelund and his wife Helle back in 1990 and 2007.

The generational change is started by Erik and Helle Langelund together with Henrik Valente Mortensen and Nicole Rossmann having founded a joint holding company: NHHE Sandager Holding Aps. This company owns SMEL Industry Aps and Candor ApS 100%.

“We have a common desire to develop the companies and see great potential – also outside Scandinavia”, say the 2 partners.

Henrik Valente Mortensen has already taken over the day-to-day management and will initially primarily focus on creating growth in Candor ApS. Erik Langelund focuses on both product development and daily production. Helle Langelund will continue with her current tasks. In the long run, Henrik Valente Mortensen’s wife Nicole will also be involved in the company. Nicole Rossmann is fluent in both German and English, which fits in well with companies’ plans for growth abroad.

“We have in every way got off to a good start”, says Henrik Valente Mortesen, and adds, “that Erik and Helle have fortunately promised to stay in the company for a few more years”.

In connection with the initiated generational change, customers, suppliers, partners, neighbors and employees and their families are invited to an open house on 12/5 2022 at 12:00 -18: 00. Some food and drink are served here.

Helle and Erik Langelund | Henrik V. Mortensen & Nicole Rossmann

For further information, please contact us:
Henrik Valente Mortensen +45 2346 9770. LinkedIN www.linkedin.com/in/candor-dk
Erik Langelund +45 2341 0724

SMEL Industry ApS is a high-tech manufacturing industry with experience in product development, production and processing of items in metal, carbon fiber and plastic. The company is known as a problem solver both within machine renovations and new products.

SMEL Industry ApS has competencies and technology within construction, development, machining, welding, mechanical work and assembly, repair and service with a focus on quality solutions and high service for production companies both at home and abroad. We work in all kinds of metal, in plastic (3-D print), carbon fiber and plastics. The company is rooted locally, thinks globally and offers innovative special solutions to customers all over the world. Customers are part of the industrial, hospital and defense sectors both at home and abroad. SMEL Industry ApS is run according to the motto: “Solutions based on quality and flexibility”.
Read more about SMEL Industry ApS here: www.smel.dk

Candor ApS is an innovative production and sales company. Candor ApS develops and distributes equipment for use in fixing patients in radiation therapy. The products are developed in close collaboration with leading cancer departments worldwide. The products are primarily constructed in carbon fiber or MR friendly materials. The company also imports and sells complementary equipment such as pillows, neck and knee supports, vacuum bags, water baths and ovens. Products from Candor ApS are registered with the FDA in the USA and have an MDR / UDI registration in the EU. Our mantra is “keep it safe, simple and light”.

Production and assembly are outsourced to selected suppliers, including the sister company SMEL Industry ApS.
Read more about Candor ApS here: www.candor-dk.com

SMEL Industry ApS and Candor ApS are located in central Funen.

Candor DK News , ,